快三在线网址

Trung t?m Nh?t ng? Yoshioka, tr?c thu?c tr??ng Nh?t ng? Sendagaya

快三在线网址日本語学校

Trong su?t chi?u dài l?ch s? c?a mình, v?i t? cách là m?t c? s? ?ào t?o ti?ng Nh?t, Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya ?ã t?o d?ng ???c nh?ng thành t?u n?i b?t. H?n th? n?a, trong công tác h? tr? h?c viên, Nhà tr??ng c?ng r?t t?n tâm – không ch? trong h?c t?p mà còn trong c? cu?c s?ng hàng ngày.

 • H?c lên cao h?c và các tr??ng ??i h?c hàng ??u

 • Giao l?u cùng v?i các du h?c sinh ??n t? nhi?u qu?c gia

 • Môi tr??ng h?c t?p tiên ti?n8 ?i?m m?nh mang tên SendagayaStrength

 • 01

  Tr?i qua h?n 40 n?m xây d?ng và tr??ng thành, Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya ?ã m? r?ng quy mô và t? ?ó, luôn luôn phát huy nh?ng th? m?nh c?a mình. Nh? v?y, Nhà tr??ng có ?? ?i?u ki?n ?? h??ng d?n, ch? ??o và phân chia l?p h?c – khóa h?c cho h?c viên theo t?ng trình ?? và theo nguy?n v?ng c?a t?ng ng??i. ?i?u này s? giúp cho hi?u qu? ?ào t?o c?a Nhà tr??ng ???c nâng cao.

  Quy mô l?n

 • 02

  Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya ???c thành l?p vào n?m 1975. V?i h?n 40 n?m phát tri?n, song song v?i vi?c m? r?ng quy mô c?a tr??ng, Ban giám hi?u Nhà tr??ng c?ng ?ã tích l?y ???c nhi?u kinh nghi?m gi?ng d?y. ??c bi?t, vào n?m 2006, Tr??ng ?ã ???c B? Giáo d?c, V?n hóa, Th? thao, Khoa h?c và Công ngh? Nh?t B?n công nh?n là m?t trong nh?ng c? s? giáo d?c ???c phép ?ào t?o Khóa d? b? ??i h?c.

  L?ch s? lâu ??i

 • 03

  ??i ng? giáo viên dày d?n kinh nghi?m trong vi?c gi?ng d?y ti?ng Nh?t và h??ng d?n luy?n thi ??u vào ??i h?c, cao h?c s? h? tr? h?c viên ?? hoàn thành các m?c tiêu ?? ra. Các giáo viên c?a Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya luôn luôn có ý th?c h?c t?p, trau d?i và nâng cao k? n?ng ngh? nghi?p.

  ??i ng? giáo viên ?u tú

 • 04

  Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya n?m ? Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo. ?ây là m?t ??a ?i?m vô cùng thu?n l?i cho giao thông, ?i l?i. Không ch? có v?y, n?i ?ây c?ng t?p trung nhi?u tr??ng ??i h?c, Cao ??ng – ngh?, h?n th? l?i có nhi?u khu ph? dành cho h?c sinh, sinh viên. B?i v?y, không th? ph? nh?n ?ây là m?t n?i có th? coi là hoàn h?o ?? h?c t?p và sinh s?ng.

  T?a l?c t?i m?t v? trí ??c ??a - Takadanobaba

 • 05

  Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya r?t hân h?nh tr? thành “ngôi nhà chung” cho các h?c viên ??n t? kho?ng 30 qu?c gia trên th? gi?i. B?i v?y, có th? coi ?ây là n?i lý t??ng ?? t?o ra nh?ng c? h?i giao l?u ?a ngôn ng?, ?a v?n hóa. H?n th?, ??i ng? nhân viên (nh?ng ng??i s? h? tr? h?c viên c?a tr??ng) c?ng ??n t? nhi?u qu?c gia, tiêu bi?u nh? Trung Qu?c, Hong Kong, ?ài Loan, Vi?t Nam, Thái Lan, Ai C?p,… Vì th?, h?c viên có th? tho?i mái trao ??i nh?ng v?n ?? c?a mình – mà không g?p b?t c? rào c?n ngôn ng? nào.

  Môi tr??ng ?a ngôn ng?, ?a v?n hóa

 • 06

  Ngoài ch? ?? h?c b?ng c?a B? Giáo d?c, V?n hóa, Th? thao, Khoa h?c và Công ngh? Nh?t B?n và các h?c b?ng c?a các doanh nghi?p, t?p ?oàn,… bên ngoài, b?n thân Nhà tr??ng c?ng khuy?n khích h?c viên b?ng ch? ?? h?c b?ng c?a riêng mình. Hi?n t?i, h?c b?ng c?a Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya ???c tuy?n ch?n 2 l?n/ n?m. Có kho?ng 70 h?c viên ???c trao h?c b?ng m?i n?m.

  H?c b?ng

 • 07

  V?i kinh nghi?m trên 40 n?m phát tri?n, Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya ?ã phát tri?n nhi?u tài li?u gi?ng d?y chuyên bi?t. ??c bi?t, v?i nh?ng tài li?u gi?ng d?y – ôn luy?n c?a Nhà tr??ng, h?c viên c?ng có th? xem l?i nhi?u l?n trên web, máy tính b?ng và ?i?n tho?i di ??ng.

  Phát tri?n tài li?u gi?ng d?y, ??c bi?t phát tri?n trên c? H? th?ng Công ngh? thông tin

 • 08

  Nhà tr??ng c?ng m? các khóa ?ào t?o giáo viên d?y ti?ng Nh?t. ???c th?c hi?n t? n?m 1976, cho ??n nay, ?ã có kho?ng h?n 1 v?n giáo viên t?t nghi?p t? các khóa h?c này và làm công vi?c gi?ng d?y ti?ng Nh?t t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i. Vì v?y, c? h?i giao l?u v?i ng??i Nh?t ?ang theo h?c các khóa h?c này c?ng ???c m? r?ng.

  Khóa ?ào t?o giáo viên ti?ng Nh?t

Campus life

Campus life

Nhà tr??ng có m?t ??i ng? nhân viên ?áng tin c?y, có th? h? tr? h?c viên 24/24. ??i v?i nh?ng h?c viên m?i b?t ??u ti?p xúc v?i ti?ng Nh?t, Nhà tr??ng c?ng s? c? g?ng mang ??n cho các b?n s? an tâm và t? tin nh?t.

Campus life
H??ng d?n nh?p h?c

H??ng d?n nh?p h?c

Tr??ng Nh?t ng? Sendagaya khai gi?ng 2 l?n/ n?m, vào tháng 4 và tháng 10. ??i ng? nhân viên ph? trách h? s? c?a Nhà tr??ng s? h?t mình h? tr? h?c viên cho ??n khi các b?n có ???c visa du h?c.

Ki?m tra ti?ng Nh?tLevel Check

Hãy th? ki?m tra trình ?? ti?ng Nh?t c?a b?n.

Thông báoNews

 • Ngày 27/2/2018Trang ch? ?ã ???c ??i m?i

PAGETOP